Politika kvality a EMS

Politika kvality

Politika kvality spoločnosti ABEL-Computer s.r.o. je založená na presvedčení, že trvalé zlepšovanie kvality všetkých činností vedúcich k zaisteniu spokojnosti zákazníka je jediným možným spôsobom zachovania konkurencieschop­nosti a zabezpečenia dlhodobej prosperity spoločnosti.

Žiadna spoločnosť ale nikdy nedosiahne svoje ciele, ak sa nemôže oprieť o dobre zohraný tím poctivých, pracovitých a odborne vysoko kvalifikovaných ľudí, ktorí si zaslúžia, aby im boli pre ich prácu a neustály osobný rozvoj vytvorené čo najlepšie podmienky.

Ani najlepší tím však nič nezmôže vo chvíli, kedy je jeho snaha zmarená zlou kvalitou surovín, ktoré musí spracovávať. Preto si spoločnosť ABEL-Computer s.r.o. vyberá výhradne tých najlepších dodávateľov, ktorí sú pre ňu zárukou kvality a základnou podmienkou úspešnej realizácie vlastných výrobkov.

Nakoľko spoločnosť ABEL-Computer s.r.o. pôsobí v technicky veľmi náročnej oblasti, nebol by jej ďalší rozvoj mysliteľný, pokiaľ by trvalo neudržiavala krok s vývojom a najnovšími trendmi na poli renovácie. Našťastie i toto je súčasťou politiky kvality, ktorá sa dá stručne vyjadriť niekoľkými nasledujúcimi pravidlami:

 • Aktivita našich zamestnancov nepozná hranice
 • Bohatstvo našej firmy je predovšetkým v ľuďoch, ktorí v nej pracujú
 • Energii a vytrvalosti, s akou kontaktujeme zákazníkov, neodolá časom nikto
 • Ľudskosť bude vždy našou prvou a najdôležitejšou vlastnosťou
 • Celistvosť firmy je to, čo dáva záruky do budúcnosti
 • Odbornosť je významnou vlastnosťou, ktorou sa chceme odlišovať od konkurencie
 • Morálka, ktorá sa z tohoto sveta pomaly vytráca, má u nás pevné korene
 • Profesionalita sa stala neoddeliteľnou súčasťou nielen nášho loga, ale i našej práce
 • Umenie víťaziť nám nieje cudzie, ale nespíme na vavrínoch
 • Trpezlivosť prináša ruže, ale tiež výsledky v oblasti výskumu a vývoja
 • Empatia je vlastnosť, ktorú neustále rozvíjame
 • Rýchlosti plnenia požiadaviek zákazníkov nikdy neobetujeme kvalitu našich výrobkov

Environmentálna politika

Environmentálna politika spoločnosti ABEL-Computer s.r.o. je založená na presvedčení, že zachovanie konkurencieschop­nosti a zabezpečenie dlhodobej prosperity spoločnosti sa dá zaistiť trvalým zlepšovaním kvality produktov, pri súčasnom šetrnom prístupe k ochrane životného prostredia a prírodných zdrojov.

Pre zaistenie ochrany životného prostredia rozvíja vedenie spoločnosti systém environmentálneho managementu v súlade s firemnou stratégiou podľa nasledujúcich zá­sad:

 • vedenie spoločnosti sa plne stotožňuje s požiadavkami normy ČSN EN ISO 14001, to je s princípmi účinného zavádzania a neustáleho zdokonaľovania riadenia procesov ovplyvňujúcich životné prostredie,
 • vedenie spoločnosti neustále vytvára potrebné organizačné, personálne a finančné zdroje pre zavedenie, rozvoj a zlepšovanie systému environmentálneho managementu,
 • vedenie spoločnosti sa zaväzuje zvyšovať povedomie zamestnancov a informovanosť ďalších zainteresovaných strán s environmentálnou politikou a jej zásadami a systematicky zlepšovať efektívnosť systému environmentálneho managementu,
 • trvalým cieľom je zaisťovanie súladu s príslušnými požiadavkami právnych predpisov a inými požiadavkami, ku ktorým sa spoločnosť zaviazala, a ktoré sa vzťahujú k jej environmentálnym aspektom,
 • trvalým cieľom je neustále zlepšovanie a prevencia znečistenia vody, pôdy a ovzdušia,
 • trvalým cieľom je vzdelávať a vychovávať svojich zamestnancov k praktickému napĺňaniu tejto politiky,
 • trvalým záväzkom celej spoločnosti je, v rámci technických i ekonomických možností, minimalizovať vznik odpadov a emisií, a tiež sprísnením kontroly materiálových vstupov i samotných technologických postupov zabrániť plytvaniu surovinami a energiami.

Informačné materiály

Katalog ke stažení Na základe vašej požiadavky vám budú úplne zadarmo zaslané kompletné materiály o našej spoločnosti zahŕňajúce cenníky, detailné informácie o spoločnosti a zmluvu o dielo.

Stiahnuť katalóg Zaslať materiály poštou